European Union PL-EN

8. Student studiów pierwszego stopnia może dokonywać wyboru uczelni spośród oferty skierowanej do studentów tego poziomu studiów. Analogicznie, zasadę tę stosuje się wobec studentów studiów drugiego i trzeciego stopnia.
9. W ramach jednego wyjazdu koordynowanego przez ________, student może być finansowany tylko z jednego źródła (np. stypendium programu Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy FSS itp.).
10. W ramach programów Unii Europejskiej lub EOG (takich jak Erasmus+ i FSS) student może skorzystać z takiego świadczenia tylko raz w całym procesie edukacyjnym (w trakcie realizacji tylko jednego programu dydaktycznego i tylko na jednej uczelni), chyba że przepisy programu Erasmus+ nie stanowią inaczej. Szczegółowe regulacje zawarte są w zasadach przyznawania poszczególnych stypendiów.
11. W danym roku akademickim student nie może uzyskać przydziału na więcej niż jeden program wymiany (za wyjątkiem programów, których zasady stanowią inaczej) lub też przydziału na program wymiany i dofinansowania praktyk zagranicznych. Student zakwalifikowany w danym roku akademickim do programu podwójnego dyplomu lub Programów objętych odrębnymi regulacjami, nie może uczestniczyć w kwalifikacji na inne programy wymiany.

12. Zgodnie z regulacjami programu Erasmus+ Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Uczelnia postanawia traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.

8. Undergraduate students may choose their host institutions from the offer available to their study level. This policy applies to graduate and postgraduate students in the same manner.

9. In exchange programmes coordinated by ________, students can only be funded from a single source (e.g. Erasmus+ scholarship, the Scholarship and Training Fund – FSS, etc.).

10. In the case of scholarships financed by the European Union or EEA programmes (such as Erasmus+ and the Scholarship and Training Fund) students are entitled to financial benefits only once in the entire educational process (in the course of a single programme of studying and only at one university) unless the rules of Erasmus+ state otherwise. Detailed regulations are specified in the rules for granting a given scholarship.

11. In the given academic year, a student cannot be selected for more than one exchange programme (except of programmes that state otherwise), nor for both exchange programme and international internship financial support. Student qualified in a given academic year to the double diploma programmeor other programmes with different regulations is not allowed to participate in the selection for other exchange programmes.

12. Pursuant to the Erasmus+ regulations, students are allowed to study abroad or take part in a training abroad for a period that does not exceed 12 months at each study level (undergraduate, graduate, doctoral), regardless the number of mobility periods (ex. two times for six months or three times for four months). The university decides to treat in a privileged way those students who have never participated in the abroad mobility programme.

Advertisements