Occupational Health and Safety PL-EN

1. Do obowiązków pracodawcy należy:

 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyposażenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej na wszystkich stanowiskach, gdzie jest to konieczne,
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac przy uwzględnieniu zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,·
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie wykonywania poleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • informowanie o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach pracy,
  zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy (szkolenie wstępne BHP) oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie (szkolenia okresowe),
 • podjęcie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczyć osoby odpowiedzialne,
 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przeszkolić i wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy.

Employer’s responsibilities and obligations are:

 • to organize workplace standards according to rules of law and safety instructions,
 • to equip workers with work clothing and individual safety means in every workplace wherever it is required.
 • to ensure that every individual safety means are in good performing condition and to use them according to their purposes,
 • to organize, prepare, and conduct work while taking into consideration of securing workers from any hazards during work time, any health issues in the workplace, and other work-related health issues,
 • to ensure safe working conditions and safe use of technical equipment, and the efficiency of safety devices for workers’ safety and its use according to purpose,
 • to enforce workers to comply rules and regulations of safety and occupational hygiene,
 • to ensure following of orders and instructions issued by a doctor responsible for worker’s health care in the particular work place,
 • to inform about any occupational risks that may occur in a workplace,
 • to ensure training of employees in the field of safety and occupational hygiene before admitting a worker to a workplace (initial occupational health and safety training) and conduct other trainings in this field (periodic training),
 • to appoint trained staff who carry out fire extinguishing and evacuation for employees within the company in case of emergency,
 • to ensure through trained staff an availability of first aid kits in case of emergency.

2. Pracownik w szczególności jest obowiązany:

 • znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, poddawać się badaniom lekarskim i stosować się do zaleceń lekarza,
 • niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Employee is specifically obliged to:

 • know rules and obligations of safety instructions and occupational hygiene,
 • to take part in trainings and instructions in this field and submit to required check-ups,
 • execute work that follows rules and instructions of occupational health and safety instructions and follow instructions and requests given by an employer, ensure that any workstation, machinery, equipment and tools are in good condition,
 • to keep order in the workspace,
 • use means of collective protection together with assigned individual safety means, and to use work clothing and footwear according to their purpose,
 • undergo medical check-ups and follow doctor’s instructions,
 • immediately notify their manager in case of any accident or in case of health hazard situation in the premises, and warn other people who are in the area of danger,
 • cooperate with employee and manager in fulfilling obligations concerning safety and occupational hygiene.

3. Uprawnienia pracownika:

 • Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
 • Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia informując o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli samo powstrzymanie się od wykonywania pracy nie likwiduje bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
 • Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpieczeństwa wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Employee’s scope of rights:

 • an employee has the right to refrain from performing work, and to notify his/her superior that he/she has stopped working, when working conditions do not comply with safety provisions, health at work and create immediate danger to the employee’s life or health or when the work performed by an employee causes such danger to other persons,
 • if refraining from performing work does not eliminate the danger, an employee shall have the right to leave the danger zone, and shall immediately notify his/her superior that he/she has left the danger zone,
 • an employee, having previously notified his/her superior thereof, shall have the right to refrain from performing work which requires special mental or physical capability when his/her mental or physical condition does not ensure that he/she can perform the work safely and may pose danger to other persons.

4.

 1. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca musi dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik. Przy wykonywaniu tej czynności musi w szczególności uwzględnić:
  1. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych
 2. rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,

informacje na temat:

 1. potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
 2. choroby która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, c) stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą,
 3. wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

Before choosing the prevention measures the employer has to evaluate risk assessment that concerns or may concern an employee. The employer has to be taken into account:

 1. a classification and a list of biological agents
 2. type, degree, and a period of time of exposure to toxic biological materials,
 3. information about:
  1.  a potential allergenic or toxic reaction to biological material
  2. illness that may be a result of performed work,
  3. diagnosed illness, that has an ongoing connection with performed work,
  4. directions of sanitary and epidemiological station, National Labour Inspectorate, and Occupational Health Office.

5.

* substancje chemiczne (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze),
* pyły przemysłowe (zwłókniające, rakotwórcze, itp.),
* hałas (dźwięki słyszalne, infradźwięki, ultradźwięki),
* wibracja (drgania miejscowe, ogólne),
* mikroklimat (zimny, gorący),
* niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy,
* promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone,
* pola elektromagnetyczne.

*chemical substances (toxic, irritating, allergic, or carcinogenic)

*industrial dust (industrial dust fibre amosite, carcinogenic)

*noise (audible, infrasound of low-frequency, ultrasounds),

*vibrations (local and overall vibrations)

*microclimate (cold, warm)

*not sufficient lighting of workstations

*ionize, laser, ultraviolet, and infrared radiation,

*electromagnetic fields.

6.

Minimalna powierzchnia na jedno stanowisko komputerowe nie powinna być mniejsza niż 6 m2. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy z monitorami nie powinna być mniejsza niż 50%. Minimalna szerokość dróg komunikacyjnych pomiędzy stanowiskami komputerowymi powinna wynosić 0,75 m. Minimalne wymiary blatu stołu dla stanowiska bez drukarki powinny wynosić 0,8 x 0,8 m. Wysokość stołu powinna wynosić 0,72 m. Odległość między osobą a tyłem sąsiedniego monitora musi wynosić co najmniej 0,8m. Odległość oczu od ekranu powinna wynosić 400 – 750 mm.

The minimum area for one computer stand should not be smaller that 6 square meters.The relative air humidity in a room that is dedicated for computer stands should be no less than 50%.The minimum width of communication isles among computer work stands should be 0,75m. The minimum space between a person and a back of computer screen has to be minimum 0.8m. The minimum distance of viewing a content on the screen should be 400-750mm.

7. Eliminacja realizowana jest przez:

 • dobór nieszkodliwych surowców (lub zastępowanie bardziej szkodliwych, mniej szkodliwymi), półfabrykatów i innych materiałów w procesach technologicznych,
 • dobór maszyn i urządzeń nie stwarzających zagrożeń czynnikami fizycznymi, niebezpiecznymi, chemicznymi,
 • unieszkodliwianie odpadów.

Elimination is achieved by:

 • choosing of non-toxic materials (or a substitute of a more toxic materials with a non-toxic ones), semi-manufactured and other materials in technological processes,
 • choice of machines and facilities that are not dangerous in concideration of physical, hazardous, and chemical factors,
 • waste recycling.

8. Ograniczenie oddziaływania realizowane przez:

 • mechanizację, automatyzację,
 • zapewnienie właściwego transportu surowców, materiałów, wyrobów oraz odpadów,
 • stosowanie sygnalizatorów stanów niebezpiecznych lub uniemożliwienie wejścia w strefę zagrożenia,
 • hermetyzację procesów produkcyjnych,
 • stosowanie zbiorowych środków ochronnych w pomieszczeniach i na stanowiskach (osłony, ekrany, obudowy, izolacje, wentylacja, klimatyzacja),
 • właściwe stosowanie ochron osobistych.

Limitation of the influence is achieved by:

 • mechanization and automation,
 • ensuring of proper transport of raw materials, materials, products, and waste,
 • using signaling devices of dangerous states or devices that prevents to enter the hazardous areas,
 • air-tight sealing of production processes,
 • using of collective safety means in rooms and stands (covers, screens, cages, insulations, ventilations, air conditioning), the right use of individual safety means.

8. Pracodawca obowiązany jest również przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań oraz zapoznawać z wynikami pracowników.

The employer is also obliged to perform tests and measures on his own expense in case of harmful factors, to register and collect those results and inform his or her employees about the findings.

9. Pomiary, zgodnie z rozp. z 29.VII.96 r. w sprawie badań i pomiarów (Dz.U. 86 poz. 394), powinny być prowadzone nie rzadziej niż:

 • raz na 2 lata – jeżeli stężenie, natężenie określonego czynnika podczas ostatniego badania wynosiło poniżej 0,5 wartości NDS lub NDN
 • raz do roku – jeżeli stwierdzono stężenie (natężenie) określonego czynnika od 0,5 do 1,0 wartości NDS, NDN
 • raz na 6 m-cy – jeżeli stwierdzono przekroczenie NDS, NDN danego czynnika.

The measures, as declared in the case of tests and measures of the date of 29 July 1996 (published in Dziennik Ustaw journal of laws, No., 86 item, 394), should be performed no less often than:

 • once in 2 years – if the concentration and intensity of a particular agent since last performed test was lower than 0,5 in value of NDS – the highest allowed concentration (HAC) or NDN – the highest allowed intensity (HAI)
 • once in a year – if the concentration (intensity) of a particular agent is 0,5 to 1,0 in the scale of NDS – the highest allowed concentration (HAC) and NDN – the highest allowed intensity (HAI)
 • once for 6 months – if the exceed of certain agent is certified according to norms of NDS – the highest allowed concentration (HAC) and NDN – the highest allowed intensity (HAI).
Advertisements