technical translation PL-EN

1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej skorzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:

 • Czajnik przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
 • Czajnik podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu zmiennego 230V, wyposażonego w kołek ochronny.
 • Czajnik bardzo szybko gotuje wodę i pobiera około 10 A prądu z instalacji elektrycznej.
 • Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego poboru mocy. W czasie gotowania wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.
 • Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
 • Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
 • Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.

Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.

Please read this user’s manual carefully. Please pay special attention to the safety instructions. Save this manual for the future reference. 

During the use of the electric appliance, always follow the basic safety instructions below:

 • The kettle is designed exclusively for household use.
 • Plug the kettle into a 230V alternating current socket equipped with an earth pin.
 • The kettle boils water very quickly and draws up to 10A of current from the mains.
 • Check if the main fuses used can cope with this level of power consumption. While boiling water, unplug any other appliances from the circuit.
 • Place the kettle on a stable, even, and flat surface; the power cord may not hang over the edge of the surface on which the kettle is placed.
 • Children should be supervised to ensure that they will not play with the kettle.
 • Do not use the kettle if the power cord is damaged or the kettle body is visibly broken.
 • Do not remove the plug from the outlet by pulling the cord.

If the non-detachable cord is damaged, it should be replaced at a proper service centre in order to avoid any hazards. Repairs may only be undertaken by qualified personnel. Improper repairs may lead to serious injures to the user.

Advertisements